01-04-12

'Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik en willekeur'

advocaatAdvocaat Sven Mary.jpg

Advocaat Sven Mary 

Als Hans Rieder de koning van de procedureslag wordt genoemd, dan is Sven Mary zonder twijfel de prins. In tegenstelling tot justitieminister Turtelboom (Open VLD) die een 'onpartijdige magistratuur' predikt en die met haar tot kabinetschef benoemde procureur Jan Poels tegelijkertijd toelaat dat procureurs misdaadpraktijken hanteren, vindt Sven Mary dat de 'straffeloosheid van een procureur tot machtsmisbruik en willekeur leidt'.

---

Moet er sneller recht worden gesproken? NEEN

'Er moet vooral gefocust worden op de kwaliteit van het strafrechtelijk onderzoek en de daaropvolgende uitspraak. Liever dat dan op de snelheid waarop recht gesproken wordt. Gecompliceerde zaken nemen nu eenmaal meer tijd in beslag. Er zijn bovendien voldoende wettelijke controlemiddelen voorhanden die betrekking hebben op de duur van het proces. Om maar een voorbeeld te geven: zo is er de zesmaandelijkse of jaarlijkse controle van gerechtelijke onderzoeken, er is de rechtsfiguur van de verjaring en de schending van de redelijke termijn.'

Moet de procureur gestraft worden bij fouten? JA

'Ontegensprekelijk. De procureur belichaamt het algemeen belang en heeft een voorbeeldfunctie. Hij beschikt over bijzonder verregaande bevoegdheden. Er moet te allen prijze verhinderd worden dat die macht zou ontsporen, van zijn doel zou worden afgewend of zou worden misbruikt. Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik en willekeur.'

Moet er bij justitie één grote 'korpschef' komen om orde op zaken te  stellen? NEEN

'In zoverre er al orde op zaken gesteld moet worden, is het idee van één vrouw of man die als een soort mecenas de boel komt opkuisen onrealistisch en onwerkbaar. Er zou overleg georganiseerd moeten worden tussen alle medewerkers van justitie op alle niveaus. Dus ook met de vertegenwoordigers van de advocatuur, die maar zelden als volwaardige gesprekspartner worden aanzien.'

Moeten rechters na het vonnis/arrest verplicht worden om een   begrijpelijke toelichting te geven? NEEN

'Het is niet de taak van rechters om op volkse wijze recht te spreken. Dat komt veeleer de advocaat toe, en de persmagistraat. Zij moeten in sommige gevallen tekst en uitleg verschaffen na een uitspraak. Maar daarbij mogen ze zich niet beperken tot het creëren van een forum waarin enkel ongenuanceerde oneliners gedebiteerd worden.'

Is de advocatuur mee verantwoordelijk voor de traagheid van het gerecht? NEEN

'In geen geval. Wat dan wel? In eerste instantie ligt de oorzaak bij de kaduke rechtsregels. Daarnaast is er de inefficiëntie van het verouderd gerechtelijk apparaat en het chronisch gebrek aan middelen en personeel voor justitie. Dat is wat aan de oorsprong ligt van de gerechtelijke achterstand.'

Moet de kwaliteit van de wetten omhoog? JA

'Het invoeren van ondoordachte reparatiewetten leidt tot een incidentenwetgeving. Dat hebben we in de praktijk al gezien, zopas nog in het kader van de controles op de Bijzondere Opsporingsmethodes, de BOM-controle. De wetgever heeft toen geprobeerd om onmiddellijk tegemoet te komen aan de kunstmatig opgeklopte en gecultiveerde collectieve verontwaardiging, aan de roep van de massa en de waan van het moment. Maar vergeet niet, bij het maken van wetten is nood aan reflectie, sereniteit, objectiviteit en het nemen van een zekere vorm van afstand. Maar daarvoor is dan weer moed en intellectuele inspanning nodig, principes die al te veel verloochend worden.'

Moeten rechters door politieke onderzoekscommissies ondervraagd kunnen worden? NEEN

'De door het parlement ingestelde onderzoeken mogen niet in de plaats treden van de onderzoeken van de rechterlijke macht. Rechters zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen verantwoording af te leggen aan de uitvoerende en wetgevende macht. Laat ons hopen dat het principe van de scheiding der machten op dat vlak onaangetast en heilig blijft.'

Bron: Het Nieuwsblad

Foto: Advocaat Sven Mary wiens vader Tony Mary is, de vroegere VRT-baas...

Commentaren

Sven Mary: ‘Misschien is het tijd voor iets anders’

26 december 2011 - Na de zaak-Fortis is zijn degout zo groot dat hij is gaan dromen van een heuvel in Toscane. ‘Soms heb ik het gevoel dat ik het allemaal al gezien heb’, zegt strafpleiter Sven Mary...

----

Velen begrijpen niet dat u bereid bent om de zwaarste misdadigers te verdedigen.

Sven Mary: Ze denken dan automatisch dat ik het eens ben met de daden van die criminelen. Onlangs heb ik nog bakken vol kritiek gekregen omdat ik een lid van een Brusselse stadsbende in een moordzaak verdedigde. Op de blogs van populaire, vooral Franstalige kranten werden heel laatdunkende en zelfs bedreigende berichten aan mijn adres gepost. Je houdt niet voor mogelijk wat ze mijn dochters allemaal toewensen op die sites. Tot groepsverkrachtingen en een heroïneverslaving toe. Onbegrijpelijk dat kranten dat soort praat niet van hun website bannen.

Is het ondertussen een goede zaak dat de nieuwe regering gevangenissen wil bijbouwen?

Mary: Uit allerlei studies blijkt dat bijkomende gevangenissen potentiële daders niet afschrikken en niet zorgen voor minder recidive. Zouden die ministers zich niet generen nu er zo kort nadat ze hun regeerakkoord hebben afgewerkt zo’n drama is gebeurd in Luik? Want het komt altijd op hetzelfde neer: ze lopen achter de waan van de dag aan. Op basis van het geïsoleerde geval van een absolute gek begint iedereen nu bijvoorbeeld te schieten op de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Ondertussen blijft justitie met geldgebrek kampen. Wat zijn in uw ogen de grootste noden?

Mary: Vandaag wordt er te weinig rekening mee gehouden dat gedetineerden uiteindelijk weer vrijkomen. Dan staat zo iemand daar plots, op de stoep van de gevangenis. Geen adres en geen cent op zak. Dus gaat hij naar de GB en hij steelt daar een appel en een brood. Want hij heeft honger. Werk vindt hij niet. Zelfs om flessen te rangschikken in de supermarkt mag je tegenwoordig geen strafblad hebben. Zo’n strafblad is in de praktijk een bijkomende straf met heel grote consequenties, en dat is niet meer van deze tijd.

Welke zaak van het afgelopen jaar zal u het meest bijblijven?

Mary: De zaak-Fortis, ongetwijfeld. Ik verdedigde Mireille Salmon, de rechter bij het Brusselse hof van beroep die eind 2008 bij het Fortisarrest betrokken was en werd beschuldigd van valsheid in geschrifte. Natuurlijk ben ik heel blij dat het hof uiteindelijk de enige juiste beslissing heeft genomen door mijn cliënte vrij te spreken en haar collega Christine Schurmans te veroordelen wegens schending van het beroepsgeheim. Maar het blijft wel de meest perverse zaak waarmee ik ooit in aanraking ben gekomen.

Waarom?

Mary: Omdat de politiek zich verregaand in dit dossier heeft gemengd. Onvoorstelbaar. Wat er ook in het arrest van het Gentse hof van beroep staat. We weten nu dat het geheim van het onderzoek manifest is geschonden door mevrouw Schurmans, en ik ben ervan overtuigd dat allerlei politieke tentakels daarna hebben geprobeerd om de rechterlijke macht hun wil op te leggen. Ze hebben ook alles gedaan om te vermijden dat er een sereen proces kon worden gevoerd over de rol die verschillende magistraten in de zaak hebben gespeeld. Alle middelen waren goed, zelfs het intimideren van advocaten. Montesquieu zou zich omdraaien in zijn graf.

Die zaak heeft u persoonlijk geraakt?

Mary: Ik heb het leed van mijn cliënte zo met me meegedragen dat het op den duur een fysieke en psychische uitputtingsslag werd. Sindsdien vraag ik me soms af om het geen tijd wordt om iets anders te gaan doen. Ik zou graag pleiten voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. (APE)

http://www.knack.be/nieuws/dossiers/kerstinterviews/sven-mary-misschien-is-het-tijd-voor-iets-anders/article-4000020926203.htm#

Gepost door: Morkhoven | 01-04-12

De commentaren zijn gesloten.